Sociale institutioner

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Botilbudet Bøgetoften

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Botilbudet Bøgetoften

Den dataansvarlige er:

Charlotte Kattenhøj

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Botilbudet Bøgetoften har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Botilbudet Bøgetoften videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre botilbuddet i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet 3 år efter fraflytning.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Botilbudet Bøgetoften behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på Botilbudet Bøgetoften og leve op til de forpligtelser som Botilbudet Bøgetoften er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på Botilbudet Bøgetoften må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Botilbudet Bøgetoftens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.​